algemene voorwaarden

 

 

Algemene voorwaarden

Algemeen

Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden van Groepenkast Installatie akkoord gaat. Groepenkast Installatie behoudt zich het recht de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze golden op de dag van de op de factuur vermelde datum.

Artikel 1 Definities 

In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

-Product :
Het artikel of de artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen Groepenkast Installatie en de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd dient of dienen te worden, en waarvoor de klant de overeengekomen prijs dient te betalen.

-Klant :
Iedere natuurlijke persoon die met Groepenkast Installatie handelt, als bedoeld in boek 7 BW (consument).

Artikel 2 Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte, alsmede op iedere overeenkomst tussen en Groepenkast Installatie de klant, alsmede de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 3 Aanbiedingen, offerten en bestellingen

1.       Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden, en de betreffende produkten geleverd kunnen worden. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.       Afbeeldingen, (technische) tekeningen, maten en gewichten van te leveren producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de website. Groepenkast Installatie is echter niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten daarin, en/of afwijkingen daarin.

3.       De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offerten en/of bestellingen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.vanaf 2020 zonder BTW

Artikel 4 Overeenkomst

1.       De overeenkomst komt als volgt tot stand: wanneer de klant een bestelling heeft afgerond,en Groepenkast Installatie de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gezonden.

2.       Indien op verzoek van de klant door Groepenkast Installatie een offerte is uitgebracht, komt de overeenkomst tot stand zodra de klant deze offerte per e-mail heeft geaccepteerd, en Groepenkast Installatie de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gestuurd conform de door de klant geaccepteerde offerte.

3.       Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden van Groepenkast Installatie akkoord gaat. Groepenkast Installatie behoudt zich het recht de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze golden op de dag van de op de factuur vermelde datum.

Artikel 5 Levering

1.       Groepenkast Installatie zal zich inspannen om binnen de aangegeven termijnen te leveren. Echter de in de offerte of op de site genoemde/aangegeven levertermijnen gelden nimmer als fatale termijnen. Groepenkast Installatie is niet aansprakelijk voor de overschrijding van de aangegeven levertermijn.

2.       Indien een in de orderbevestiging/website aangegeven levertijd evenwel met meer dan een maand wordt overschreden, is de klant gerechtigd de order middels een aangetekend schrijven te annuleren. De klant dient Groepenkast Installatie echter altijd in de gelegenheid te stellen als nog binnen 10 dagen na de datum van het aangetekend schrijven te leveren.

3.       Levering geschiedt op het overeengekomen afleveradres, waarbij Groepenkast Installatie de wijze van verzending bepaalt. Groepenkast Installatie brengt voor bestellingen onder € 200,00 een bedrag van € 15,00 en tussen de € 200,00 en € 300.00 een bedrag van € 10.00 verzend- en administratiekosten in rekening. Bestellingen boven € 300,00 worden gratis bij u thuis bezorgd.

 

 
Artikel 6 Garantie

1.       Op de door Groepenkast Installatie geleverde producten wordt een garantie gegeven voor in beginsel de duur van 1 jaar.

2.       De klant zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Groepenkast Installatie, de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product en/of de producten en/of dit product en/of deze producten hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product en/of de producten niet is bestemd.

3.       De klant verplicht zich kennis te nemen van de bijgeleverde garantievoorwaarden, en is zich ervan bewust dat hij zich verder kan informeren via de e-mail van de website van Groepenkast Installatie.

4.       Afwijkingen van het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens de geldende gebruikelijke normen, kunnen geen aanleiding vormen tot aanspraak uit hoofde van, noch leiden tot de plicht tot vervanging van het geleverde en/of schadevergoeding.

Artikel 7 Reclames

1.       De klant dient bij levering van het product en/of de producten het alsdan geleverde te controleren op zichtbare gebreken, en/of het geleverde met de overeenkomst overeenstemt.

2.       Reclames over zichtbare gebreken en/of niet-levering conform de orderbevestiging dienen op straffe van verval van recht uiterlijk binnen 48 uren na levering schriftelijk te geschieden.

3.       In geval van tijdige reclamatie heeft de klant niet het recht haar betalingsverplichtingen op te schorten.

4.       Alle reclames, van welke aard ook, kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde, of, indien zulks redelijkerwijs onmogelijk is, tot restitutie van de aankoopsom 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

1.       Indien het door Groepenkast Installatie geleverde product en/of geleverde producten gebrekkig is en/of zijn, is de aansprakelijkheid jegens klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder het kopje “Garantie” is bepaald, met dien verstande dat de verplichting tot schadevergoeding, in alle gevallen, beperkt is tot maximaal het bedrag van de aankoopsom van het product dat tot schade heeft geleid.

2.       Nimmer is Groepenkast Installatie aansprakelijk voor schade ontstaan door een gebrek in de zin van de regeling Productaansprakelijkheid (boek 6, titel 3, afdeling 3 BW).

3.       Evenmin is Groepenkast Installatie aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door de klant van het geleverde product en/of de geleverde producten. 

4.       Iedere huiseigenaar is verantwoordelijk voor zijn eigen huisinstallatie.

Artikel 9 Overmacht

1.       Groepenkast Installatie is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting voortvloeiende uit enige overeenkomst als bedoeld in deze voorwaarden, indien Groepenkast Installatie daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen, waaronder begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien, of onvoorzien, of onvoorzienbaar, waarop Groepenkast Installatie geen invloed kan uitoefenen, werkstakingen in het bedrijf van Groepenkast Installatie daaronder begrepen.

2.       Groepenkast Installatie komt ook een beroep op overmacht als bedoeld in lid 1 toe, indien die overmacht ontstaat nadat Groepenkast Installatie haar verplichtingen had moeten nakomen.

3.       Indien de overmacht langer dan twee maanden voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst in te roepen.

Artikel 10 Betaling

1.       Levering geschiedt uitsluitend tegen contante betaling direct voorafgaand aan de feitelijke levering en installatie.

Artikel 11 Geschillen

1.       Alle geschillen, ook die slechts als zodanig door een der partijen wordt ervaren, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de dichts bijzijnde plaats van Groepenkast Installatie, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

2.       Groepenkast Installatie staat evenwel vrij het geschil voor te leggen aan de ingevolge de Wet bevoegde rechter.

3.       Op elke overeenkomst tussen Groepenkast Installatie en de klant is bij uitsluiting van elk ander recht uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.